Finalitat

El material gràfic de vídeo i d’àudio que generen l’edició de la revista, els programes de ràdio i les entrades en la pàgina web , fa necessària la seva classificació i conservació, tant per recuperar-ho per facilitar-la als col·laboradors i als membres de la redacció l’edició dels treballs, com en un futur per generar un arxiu històric accessible a tothom qui hi tingui interès.

També la cessió per part de tercers dels seus arxius i/o material que s’incorporen a aquest arxiu , constitueixen un fons documental històric, consultable i accessible.

Tot i que la nostra és una entitat privada, està regida per uns estatuts que garanteixen la perdurabilitat, el tractament i la custòdia de l’arxiu, assegurant la no pertinença a cap particular que en pugui fer un us comercial.